De dochterondernemingen: aard en ontwikkeling

van hun bedrijvigheden, gegevens in verband met hun financiële positie;6) informatie betreffende de ondernemingen waarmee de vennootschap een deelne- mingsverhouding heeft;7) bijgevoegde financiële analyse of tabellen zoals:- vergelijking van omzet en resultaten met vorige jaren;- berekening en schematische voorstelling van de toegevoegde waarde;- staat van herkomst en besteding van lenen middelen;- financiële ratio’s en hun evolutie; winst per aandeel. 110. De commentaar op de jaarrekening geeft meestal aanvullende informatie over de evolutie in de sector, binnen de onderneming, in bepaalde afdelingen, enz. C. Informatie m. b. t. het industrieel, commercieel en personeelsbeleid van de onderneming111. Naast de informatie met betrekking tot de jaarrekening kan het jaarverslag krediet ook nog gegevens bevatten die het door de onderneming tijdens het voorbije boekjaar ge¬voerde industrieel, commercieel en personeelsbeleid toelichten. 112. Zo kan het jaarverslag een commentaar bevatten betreffende de evolutie van de productie of aangeboden diensten, van de extreme factoren die deze beïnvloeden, van eventuele gewijzigde of aangekondigde overheidsmaatregelen, van de genomen diversifiëringsmaatregelen en -vooruitzichten, van de marktevolutie, van de invloed van de productie voor het milieu. Belangrijk is tevens de informatie over de geleverde marketinginspanningen en andere verkoopbevorderende maatregelen. 113. Ten slotte is het aan te raden in het jaarverslag gegevens op te nemen betref¬fende het door de onderneming gevoerde personeelsbeleid (vorming en opleiding, aan¬dacht voor de arbeidsomstandigheden, «Integrale kwaliteitszorg», aanwervingspolitiek, ontslagnemingen, evolutie van de totale loonkost, interne mobiliteit van het perso¬neel, .

. . ). 114. Deze informatie strekt er vooral toe de aandeelhouders een juist beeld te geven van het beleid dat door het bestuursorgaan in persoonlijke lening verband met deze aspecten gevolgd wordt en voor de toekomst wordt vooropgesteld. D. Belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar115. Het Wetboek van Vennootschappen schrijft voor dat het jaarverslag ook informa¬tie moet geven over belangrijke gebeurtenissen die zich na balansdatum hebben voor¬gedaan en die hun oorsprong niet vinden in het voorbije boekjaar. 116. Het betreft gebeurtenissen die de financiële positie en de resultaten materieel in belangrijke mate kunnen beïnvloeden, zowel in positieve als negatieve zin. 117. De informatie over deze gebeurtenissen is voor de gebruikers van de jaarrekening belangrijk om een juist oordeel te vormen over de werkelijke toestand van de onderne-ming. Deze gebeurtenissen moeten worden opgenomen in het jaarverslag, ongeacht hun gebeurlijke verwerking in de jaarrekening. 118. Naast de omschrijving van de aard van de gebeurtenissen is het aangewezen ook een raming te geven van de positieve of negatieve financiële gevolgen ervan. ^ Voorbeelden van belangrijke gebeurtenissen na balansdatum:- een scherpe stijging of daling van de omzet;- nieuwe belangrijke bestellingen;- belangrijke investeringsbeslissingen;- een hangend geschil;- gerechtelijke veroordeling tot het betalen van een boete of schadevergoeding; een devaluatie of revaluatie na balansdatum;- het wegvallen van een belangrijke klant of van een belangrijk marktaandeel;- het faillissement van een leverancier of klant;- het in gebreke blijven van een tegenpartij;- verwerving of verkoop van een filiaal.